BACK TO LIST OF VIDEOS
1986 OLYMPIC FESTIVAL AA & EF GOOD ESPN 1:36
ALL AROUND
KERI DULEY UB
JULISSA GOMEZ UB, V
KELLY GARRISON V, BM, F
KRISTIE PHILLIPS UB, BM, F, V
CORRINE WRIGHT V
MICHELLE DUSSERRE F
PHOEBE MILLS V, UB
DANNA LISTER BM

EVENT FINALS
KELLY GARRISON V, UB, F
KRISTIE PHILLIPS BM, V, F
CORRINE WRIGHT V, F
PHOEBE MILLS F, V, UBM, FM
MICHELLE DUSSERRE BM
CINDY TOM V
DINA MARGOLIN V
JENNIFER BARTON UB, F
ROBIN RICHTER UB, BM, F
BETH HANSEN UB
KATHERINE  KELLEHER BM
LISA PANZIRONI BM