BACK TO LIST OF VIDEOS
1989 US WORLD TEAM TRIALS - GOOD - ESPN - 1:12

JENNY ESTER - V, UB, BM, F
WENDY BRUCE - UB, BM, F, V
JULIET BANGERTER - UB
CHRISTY HENRICH - V, UB, BM, F
SANDY WOOLSEY - UB, F, V
CHELLE STACK - UB, F, V
SHERYL DUNDAS - BM, F, V
KIM KELLY - UB, F