BACK TO  LIST OF VIDEOS
2001 NCAA CHAMPIONSHIPS GREAT CBS 1:30

ERIN HOLDEFER V
KYLEE WAGNER   BM
KRISTI LICHEY UB, BM, V
KRISTEN MALONEY F, V, BM
KRISTIN STERNER V
KATHLEEN SHRIEVES UB, BM
JAMIE DANTZSCHER F, V, UB
THERESA KULIKOWSKI BM, UB
CORY FRITZINGER UB, F, V
MOHINI BHARDWAJ F, UB, BM
MARLENE STEPHENS BM, F, V
JEN FRENCH F
YVONNE TOUSEK V, UB, BM
KARINA SENIOR UB
ONNIE WILLIS V, UB
ELISE RAY UB, BM, F
KRISTIN PARKER V
A.J. LAMB F
TAMI HARRIS V
WHITNEY MORGAN UB
MELISSA VITUJ F
MISSY PETERSON BM
JESSIC WERTZ V
NATALIE BARRINGTON UB
SHANNON BOLES F
TALYA VEXLER F
DONI THOMPSON UB, BM
CHELSA BYRD F
DEIDRA GRAHAM V
SUZANNE SEARS F, V
BRIDGET KNAEBLE F
SHANNON MCKENZIE V
STEPHANIE KITE F