BACK TO LIST OF VIDEOS
2003 NCAA CHAMPIONSHIPS - GREAT - CBS - 1:29

YVONNE TOUSEK - V
ANNABETH EBERLE - UB, V
MARIE FJORDHOLM - F
JENNY DELLEY - BM
KAT RICHARDSON - V, UB, BM
ONNIE WILLIS - V, BM, F
CORY FRITZINGER - F, V
THERESA KULIKOWSKI - UB
CALLI RYALS - BM
JAMIE DANTZSCHER - V, UB, BM, F
CHELSA BYRD - F, V, UB
A.J. LAMB - UB, BM, F, V
BRITTANY SMITH - V, BM
JEANA RICE - A, F, V, BM
KIM ALLAN - BM
RICHELLE SIMPSON - UB, BM, F, V
KRISTIN STERNER - F, V, UB, BM
TAMMI HARRIS - UB (BAD FALL)
ASHLEY MILES - F, V
DONI THOMPSON - UB
BECCA CLAUSON - F, V
ALEXIS BRION - V
JEANETTE ANTOLIN - UB, BM
JANESSA BAIR - UB, BM
KINSEY ROWE - UB, BM
CHELSEA KROLL - V
LARISSA STEWART - UB
MARI BAYER - UB
MALIA JONES - F