BACK TO LIST OF VIDEOS
2007 US NATIONALS - DAYS 1 & 2 - GREAT - NBC - 1:30

DAY 1

SHAWN JOHNSON - UB, BM, F, V, INTERVIEW
NASTIA LIUKIN - BM, F, V, UB
IVAN HONG - V, UB, BM
JANA BIEGER - UB, BM, F
SHAYLA WORLEY - F, V, UB
CHELLSEY MEMMELL - F, INTERVIEW


DAY 2 

SHAWN JOHNSON - FLUFF, BM, F, V, UB
NASTIA LIUKIN - FLUFF, F, V, UB, BM
IVAN HONG - UB, BM, F, V
SHAYLA WORLEY - V, UB, BM
ALICIA SACRAMONE - F, V, INTERVIEW