BACK TO  LIST OF VIDEOS
2007 US SR. NATIONALS DAY 2 USA GYM HV GOOD/GREAT 1:27

CHRISTA TANELLA V, UB, BM, F
RANDY STAGEBERG V, UB, BM, F
CATHERIN NGUYEN V, UB, BM, F
NASTIA LIUKIN V, UB, BM, F
SHAYLA WORLEY V, UB, BM, F
KATELYN MOHR V, UB, BM, F
DARLENE HILL V, UB, BM, F
SHAWN JOHNSON V, UB, BM, F
ALICIA SACRAMONE V, BM, F
SAMANTHA PESZEK V, UB, BM, F
NATASHA KELLY V, UB, BM, F
JANA BIEGER V, UB, BM, F
BRIDGET SLOAN V, UB, BM, F
GERALEN STACK-EATON V, UB, BM, F
ALAINA JOHNSON V, UB, BM, F
IVANA HUNG V, UB, BM, F
AMBER TRANI V, UB, BM, F